Συνεδριάζει την Τρίτη το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 8-3-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00′ μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821 (εισ.:αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ έτους 2015 (εισ.:πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο Καρδίτσας για υπογραφή δήλωσης προς το Κτηματολόγιο για τακτοποίηση υπόθεσης προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (εισ.: Περσ. Ράγκου)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου “Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 199/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Χρ. Νικόπουλος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 232/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Μ. Γαλαζούλα) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 233/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Στ. Τσινόπουλος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 303/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Αλ. Τσιώκος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 407/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Ελ. Αναγνωστοπούλου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 408/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Αμ. Κυρίκου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 599/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Ηλ. Μπίτη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 600/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Χρ. Μπίτη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 601/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Αν. Μπίτη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 602/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Ασπ. Μπίτη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 603/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Ιω. Μπίτης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 677/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Αγ. Πατσιώλη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 678/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Πην. Μανασή) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 679/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Λ. Μανασής) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης για την επιβολή μέτρων απαγόρευσης βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Αγ. Γεωργίου για την περίοδο 2014 – 2023 (εισ.: Ελ. Κατσαούνη)