Εμπορικός Σύλλογος: για διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων επιχειρήσεων

Εμπορικός Σύλλογος: για διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων επιχειρήσεων

Εμπορικός Σύλλογος: για διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων επιχειρήσεων

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συμμετάσχει και φθάσει στο στάδιο της αποπληρωμής του έργου με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» να προβούν σε ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων του φακέλου αποπληρωμής τους έως τις 31.3.2016. Η ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., είναι η τελική ημερομηνία υποβολής φακέλων και συνόλου δικαιολογητικών. Η μη τήρηση της ανωτέρω ημερομηνίας υποβολής των εντύπων αποπληρωμής αποτελεί πλέον ουσιώδη λόγο καταγγελίας της σύμβασης και απένταξης της πράξης.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε σχετικά, προκειμένου να μην βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να επιστρέψετε χρήματα που σας έχουν ήδη καταβληθεί από το ΕΙΕΑΔ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να καλέσετε στο ΚΕΚ «ΕΡΕΥΝΑ» στο τηλ: 2441040882 ή στην εταιρεία συμβούλων BEE GROUP A.E. στο τηλ: 2410554026.