ΔΟΑΚΑ/ΥΠΕΝ: διευκρινίσεις για την παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

ΔΟΑΚΑ/ΥΠΕΝ: διευκρινίσεις για την παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

ΔΟΑΚΑ/ΥΠΕΝ: διευκρινίσεις για την παράταση ισχύος  οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης
Έγγραφο με διευκρινήσεις αναφορικά με την παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, συνέταξε η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών
Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα: Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών και ιδιωτών για το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
Μετά τη δημοσίευση και εφαρμογή του αρθ. 76 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/21-2-2016), που αφορά στην παράταση ισχύος κατά τρία έτη των οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης οι οποίες λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, επισημαίνουμε ότι ο νόμος αναφέρεται σε άδειες που λήγουν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος με οποιαδήποτε διάταξη, χωρίς να θέτει επιπλέον προϋποθέσεις και χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Το αρθ. 76 του ν. 4368/2016 δεν έχει εφαρμογή στις άδειες κατεδάφισης, δεδομένου ότι οι άδειες αυτές είχανανέκαθεν διαφορετική διάρκεια ισχύος και χρόνο παράτασής τους, όπως ισχύει και σήμερα, με βάση τις παρ. 1 (τρίτο εδάφιο) και 4.δ του αρθ. 6 του ν. 4030/2011, όπου καθορίζεται επιπρόσθετα ότι οι άδειες αυτές παύουν να ισχύουν με το πέρας και του δεύτερου έτους.
Η αρχική θεώρηση οικοδομικής άδειας (που εκδόθηκε σύμφωνα με το από 8-7-93 Π.Δ.) ή άδειας δόμησης (που εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 4030/2011) για χορήγηση εργοταξιακής παροχής παρατείνεται αυτοδίκαια για όλο το χρόνο ισχύος της άδειας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά και τις ρυθμίσεις του αρθ. 76 του ν. 4368/2016, χωρίς περαιτέρω ενέργειες των Υπηρεσιών Δόμησης και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του υπ” αρ. 31327/ 31-7-2015 εγγράφου με ΑΔΑ: ΩΝΓΓ465ΦΘΗ-Χ90.
ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE