Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τον Δήμο...

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τον Δήμο Καρδίτσας

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τον Δήμο Καρδίτσας

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2)μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Την πρόσληψη προσωπικού, ε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν πορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες έσα σε συνολικό  διάστηα δώδεκα (12)ηνών, συνολικού αριθού τεσσάρων (4) ατόων για την αντιετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου Ύδρευσης ∆ήμου Καρδίτσας  και λοιπών ∆ήμων, που εδρεύει στην Καρδίτσα, και συγκεκριένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,  ειδικότητα και διάρκεια σύβασης, αριθμού ατόμων (β λ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (β λ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε εδώ την ανακοίνωση