Απαγόρευση Αλιείας Πέστροφας στους ποταµούς, παραποτάµους και τα ρέµατα της περιοχής του...

Απαγόρευση Αλιείας Πέστροφας στους ποταµούς, παραποτάµους και τα ρέµατα της περιοχής του ∆ήµου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για ένα χρόνο

Απόφαση μετά από εισήγηση του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας

Απαγόρευση Αλιείας Πέστροφας στους ποταµούς, παραποτάµους και τα ρέµατα της περιοχής του ∆ήµου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για ένα χρόνο

Δείτε παρακάτω την απόφαση

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».Τις διατάξεις του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄) «Οργανισµός Περιφέρειας Θεσσαλίας»..
Τις διατάξεις του Ν.∆. 420/70 «Αλιευτικός Κώδιξ» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.1720/87, το Ν.2040/92 και το Ν.2332/95.
Το Β.∆. 142/06-03-71 «Περί αλιείας υδροβίων Ζώων Λιµνών και Ποταµών και προστασίας αυτών».
Την υπ΄αριθµ. 64/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αργιθέας «περί ολικής απαγόρευσης του ψαρέµατος πέστροφας στα ρέµατα και ποτάµια του ∆ήµου Αργιθέας (µε εξαίρεση τη λίµνη Στεφανιάδας) για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα που προβλέπεται από τον Αλιευτικό Κώδικα»Την θετική εισήγηση του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Απαγορεύουµε τη διενέργεια αλιείας µε κάθε µέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάµια, τους παραπόταµους και τις πηγές αυτών καθώς και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήµατα εσωτερικών υδάτων του ∆ήµου Αργιθέας (µε εξαίρεση τη λίµνη Στεφανιάδας όπου θα τηρούνται οι προβλεπόµενες διατάξεις) λόγω της σηµαντικής µείωσης ή καταστροφής των ιχθυοαποθεµάτων της ορεινής πέστροφας και ιδιαίτερα του γόνου της.
Η απαγορευτική περίοδος θα διαρκέσει για ένα (1) χρόνο και συγκεκριµένα από   20/4/2016 
µέχρι 20/4/1017. 

Την τήρηση της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις έχουν οι ∆ασικές Υπηρεσίες αρµοδιότητάς τους.
Οι παραβάτες διώκονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 420/70 «Αλιευτικός Κώδιξ» και των Νόµων 1740/87 και 2040/92.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

SHARE