Στο ΑΣΕΠ 3 διαγωνισμοί για 128 μόνιμες θέσεις τεχνικών και διοικητικών

Στο ΑΣΕΠ 3 διαγωνισμοί για 128 μόνιμες θέσεις τεχνικών και διοικητικών

Στο ΑΣΕΠ 3 διαγωνισμοί για 128 μόνιμες θέσεις τεχνικών και διοικητικών

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται αυτή τη στιγμή 3 νέες προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό. Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν σε ειδικότητες πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά θα προσληφθούν 128 άτομα ως εξής: 35 στην Τράπεζα της Ελλάδος, 49 στο υπουργείο Οικονομικών και 44 σε διάφορους φορείς.

35 στην Τράπεζα της Ελλάδος

Με ειδικότητες τεχνικών προσόντων θα ενισχυθεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλοι οι υποψήφιοι θα είναι από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το Πάσχα. Όσοι επιλεγούν για πρόσληψη από την Τράπεζα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι και φυγόδικοι, πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών μηνών) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της Περιφέρειας του τόπου γέννησής τους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ (για τους Έλληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί και υπεύθυνη δήλωση που θα επιτρέπει στην Τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων.

49 θέσεις στο Υπ. Οικονομικών

Απόφοιτους πανεπιστημίου θα προσλάβει το υπουργείο Οικονομικών για να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες του. Το ΑΣΕΠ ετοιμάζει νέα προκήρυξη για 49 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Επειδή πάντα οι προκηρύξεις του υπουργείου Οικονομικών έχουν μεγάλη συμμετοχή, τα επιπλέον προσόντα θα παίξουν μεγάλο ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων. Η γνώση ξένης γλώσσας και οι μεταπτυχιακές σπουδές θα δώσουν αρκετά παραπάνω μόρια στους υποψηφίους. Στα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνεται α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και β) γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

44 θέσεις σε διάφορους φορείς

Με 44 υπαλλήλους πληροφορικής θα ενισχυθούν διάφοροι φορείς του δημοσίου τομέα. Ουσιαστικά πρόκειται για παλαιό αίτημα 151 υπαλλήλων  που περιλάμβανε κυρίως θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Η προκήρυξη αυτή θα βγει μετά από μεγάλη καθυστέρηση αλλά αντί για 151 θα προσληφθούν 44 άτομα από την πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση.  Για τις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής γίνονται δεκτά τα παρακάτω πτυχία: πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Ενημέρωση από:

post all exelixis