Μία θέση εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Καρδίτσας

Μία θέση εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Καρδίτσας

Μία θέση εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Καρδίτσας

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχής Καρδίτσας, που εδρεύει στη Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσας, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες και ειδικότητα

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 32,
ΚΑΡΔΙΤΣΑ,
Τ.Κ.: 43100

απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κ. ΦΟΥΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 24410 40077).

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE