Συντελεστής 29% για τις προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία – περίπου 11,5%...

Συντελεστής 29% για τις προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία – περίπου 11,5% η επιβάρυνση μέχρι τα 50.000 ευρώ

Συντελεστής 29% για τις προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία – περίπου 11,5% η επιβάρυνση μέχρι τα 50.000 ευρώ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπεται η φορολόγηση των προσωπικών εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία με συντελεστή 29%.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει:
«Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.4172/2013 (Α” 1667) αντικαθίσταται ως εξής: Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν υπόχρεοι των περ. β”, δ”, ε”, στ”, και ζ” του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29%.»

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τα εξής πρόσωπα:
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,
ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Με τη διάταξη όπως ισχύει μέχρι τη ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, η φορολόγηση στα πρόσωπα αυτά, όταν τηρούσαν απλογραφικά βιβλία γινόταν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.4172/2013, για τα φορολογητέο εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ με συντελεστή 26% και με 33% για τα άνω των 50.000 ευρώ ποσά. Με την αλλαγή αυτή αυξάνεται σημαντικά ο φόρος για τις προσωπικές εταιρείες με φορολογητέα κέρδη μέχρι 50.000 ευρώ.

Σχετικά, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επιβάρυνση σε αξία και ποσοστό. Μέχρι τα 50.000 ευρώ κέρδη η επιβάρυνση ανέρχεται σε 11,54%, ενώ στα μεγαλύτερα ποσά η επιβάρυνση βαίνει μειούμενη. Για κέρδη άνω των 90.000 ευρώ υπάρχει όφελος σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Στην οικεία αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι για τα πρόσωπα αυτά δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47 του ίδιου Νόμου, που αφορά την παρακράτηση φόρου για μερίσματα.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει την είσπραξη 200 εκ. ευρώ από αυτή την αύξηση του φόρου

ΠΗΓΗwww.e-forologia.gr
SHARE