Ομόφωνα υπερψηφίστηκε το Σχέδιο Δράσης Έξυπνης Εξειδίκευσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας...

Ομόφωνα υπερψηφίστηκε το Σχέδιο Δράσης Έξυπνης Εξειδίκευσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ομόφωνα υπερψηφίστηκε το Σχέδιο Δράσης Έξυπνης Εξειδίκευσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ομόφωνα υπερψηφίστηκε το Σχέδιο Δράσης Έξυπνης Εξειδίκευσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας(Π.Σ.Κ.Θ.)στην πρώτη του συνεδρίαση υπό τη νέα του σύσταση.Πρόεδρος τουΣυμβουλίου ΚαινοτομίαςΘεσσαλίαςορίστηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους καιαντιπρόεδρος οαντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαμούρης.Κατά τη συνεδρίασησυστήθηκαν έξι υποεπιτροπές για την καλύτερη λειτουργία του Συμβουλίου οι οποίες και αφορούν τους εξής τομείς:
– Αγροδιατροφικός τομέας
– Τουρισμός – Πολιτισμός
– Ενέργεια – Περιβάλλον
– Υγεία
– Μέταλλο – Ξύλο
– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας – Οριζόντιες Δράσεις – και Μηχανισμός Παρακολούθησης

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίαςκ.Κώστας Αγοραστόςστην τοποθέτησή τουεπεσήμανεμεταξύ άλλων: «ΤοRIS3αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο το οποίομπορεί να αξιοποιήσειη πραγματική οικονομία.Χρειάζεταιαπό όλους μαςσημαντική δουλειά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα,που είναι η παραγωγή. Γιατί χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ζωή. Η καινοτομία δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, επιστήμονες, επιχειρήσεις, πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς να ενεργοποιηθούν και να συνεργαστούν ώστε οι ιδέες να γίνουν πράξη».

Το Π.Σ.Κ.Θαναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο διεκδίκησης πόρων από τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς και θα επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.Παράλληλα το Π.Σ.Κ.Θ. εκκινεί τη διαδικασία απάντησης στους 950 δυνητικούς επενδυτές που κατέθεσαν προτάσεις στα σχέδια του RIS3 για το εάν και εφόσον οι προτάσεις τους εμπίπτουν στους τομείς χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα αυτό.

Όπως έγινε γνωστό η θητεία του Π.Σ.Κ.Θ. είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο έτη, μετά από αξιολόγηση του έργου. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις και το έργο των μελών του Συμβουλίου δεν είναι αμειβόμενο. Παράλληλα συστ΄γθηκε τριμελής επιτροπή απότελούμενη από τον πρόεδρο κ. Γρηγόρη Παπαχαραλά,πους, τον κ. Βασίλη Βόκοτα και την κα Τζούλια Τσαλίκη η οποία επιτροπή θα διαμορφώσει το καταστατικό λειτουργίας του Π.Σ.Κ.Θ.

Ρόλος και αρμοδιότητες
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας (ΠΣΚΘ) ασκεί το ρόλο της στρατηγικής εποπτείας και συντονιστικού οργάνου της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (RIS3 Θεσσαλίας). Οι κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν:
– Τη στρατηγική εποπτεία και το συντονισμό της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (RIS3 Θεσσαλίας).
– Την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας ανά τακτικά διαστήματα για τηνεξέλιξη της RIS3 Θεσσαλίας.
– Την υιοθέτηση ενός συστήματος στρατηγικής διοίκησης βάσει στόχων (management byobjectives), τη στοχοθεσία και την ανάθεση στόχων στις υποκείμενες δομές και τηνπαρακολούθηση της επίτευξής τους σε περιοδική βάση.
– Την εξασφάλιση πολιτικής και θεσμικής υποστήριξης προς τις κατώτερες βαθμίδες τουσυστήματος διακυβέρνησης.
– Την εκπροσώπηση της RIS3 της Θεσσαλίας ενώπιον άλλων περιφερειακών, εθνικών ήευρωπαϊκών αρχών (Περιφέρειες, Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ως συμμέτοχος στοσχεδιασμό πολιτικής αλλά και εθιμοτυπικά.
– Την εποπτεία της εξέλιξης του Σχεδίου Δράσης της RIS3 Θεσσαλίας.
– Την έγκριση των εισηγήσεων προς τη ΓΓΕΤ του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας καιΚαινοτομίας (ΠΣΕΚ) που συστήνεται με τις διατάξεις του Ν.4310/2014 και λειτουργεί επί τωναρμοδιοτήτων που ορίζονται στον ίδιο Νόμο.
– Την εποπτεία του έργου της Εκτελεστικής Δομής.

Ο Σχεδιασμός της Στρατηγικής στη Θεσσαλία ξεκίνησε το 2012, ενώ το 2013 συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας με μέλη τους εκπροσώπους της τριπλής έλικας. Μέσα από συνεργασία όλων των φορέων της έρευνας, επιστήμης, επιχειρηματικότητας και δημόσιας διοίκησης, επίπονη και επί μακρόν εργασία μεγάλου αριθμού στελεχών τους, ανοικτή αλλά και δομημένη διαβούλευση, με τήρηση των αρχών σχεδιασμού τηςRIS3,κατέληξε στην τελική μορφή της στις αρχές του 2015, οπότε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (Μάρτιος 2015). Οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος προέρχονται κυρίως από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, αλλά κι από τα επιμέρους προγράμματα « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»,
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». Η RIS3στη Θεσσαλία προβλέπεται να εκτελεστεί σε δύο κύκλους, 2015-2017 και 2018-2020, με μια ευρείας κλίμακας διαδικασία ανασκόπησης και αξιολόγησης μεταξύ των δύο».

Στη συνεδρίαση τουΠ.Σ.Κ.Θ.συμμετείχαν οι κ.κ.: Κώστας Πετρωτός από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, Δημήτρης Βλαχοστέργιος από το ΕΛΓΟ Δήμητρα, Θανάσης Στάμου και Βασίλης Βόκοτας από το ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, Ηλίας Χούστης από το ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ, ΔημήτρηςΑδάμ από το Επιμελητήριο, ο Θανάσης Κόκκαλης από το ΤΕΕ, ο Βασίλης Πιτσίλκας από το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Ευαγγέλου από την ΠΕΔ Θεσσαλίας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Απόστολος Μπέμπης και Τζούλια Τσαλίκη,