Συνεδριάζει την Παρασκευή (13-5-2016) το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Παρασκευή (13-5-2016) το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Παρασκευή (13-5-2016) το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 13-5-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00′ μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πλήρωση θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (Β΄ κατανομή), καθώς και την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Ιω. Σβάρνας)
SHARE