Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας υπογράφει ο δήμος Αργιθέας

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας υπογράφει ο δήμος Αργιθέας

Για το έργο «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων ∆ήμου Αργιθέας» προυπολογισμού 1.340.000 ευρώ. ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας υπογράφει ο δήμος Αργιθέας

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ∆ήμου Αργιθέας για την υλοποίηση της πράξης: «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων ∆ήμου Αργιθέας»

Από την εισήγηση του κ. Αγοραστού στο Περιφερειακό Συμβούλιο: «Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-20120, ο ∆ήμος Αργιθέας προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων ∆ήμου Αργιθέας», ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης 1.340.000,00 € με ΦΠΑ 23%.

Ο ∆ήμος Αργιθέας δηλώνει ότι δεν διαθέτει επαρκή διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση του Έργου.
Προς τούτο προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Αργιθέας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, ώστε το έργο να υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία 2διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, στελέχωση κλπ)».

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ