Προκήρυξη συμβάσεων για τη φύλαξη του νοσοκομείου Καρδίτσας

Προκήρυξη συμβάσεων για τη φύλαξη του νοσοκομείου Καρδίτσας

Ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης 8 ατομικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη των χώρων του Γ.Ν. Καρδίτσας.

Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Η διάρκεια των Οκτώ (8) Ατομικών Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη θα είναι χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, από 03-07-2016 έως και 02-01-2018, με 8ωρη απασχόληση καθημερινά.

Στην διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα που πρέπει:

Α. Να εξακολουθούν να απασχολούνται ή να απασχολούνταν, για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν, στην φύλαξη του Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Β. Να μην συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007 (Α’64). Ειδικά εν προκειμένω είναι απαραίτητο να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου  2  παρ.1  περ.α’  έως  ι’  του ν.2518/1997 (Α’164), όπως  τροποποιήθηκε  με  το άρθρο  2 του ν.3707/2008 (Α’209) και ισχύει.

Παράλληλα  ο-η   αιτών-ούσα   πρέπει   να  διαθέτει   την   κατά  περίπτωση   ισχύουσα   Άδεια   Εργασίας Α” Κατηγορίας της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν.3707/2008 και   ισχύει,   εφόσον   του   ανατίθενται   καθήκοντα   παροχής   υπηρεσιών   για   τις   δραστηριότητες   των περιπτώσεων α”, β”, γ”, δ”, ε”, στ”, ζ” και η” της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.

Γ. Να είχαν αναλάβει την παροχή υπηρεσίας φύλαξης στο Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, το οποίο και θα είναι η αντισυμβαλλόμενη αναθέτουσα αρχή. Η υπηρεσία της φύλαξης είναι απαραίτητο να αφορά όλες τις εγκαταστάσεις του Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Δ. Να απασχολήθηκαν ή να απασχολούνται στην φύλαξη με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας στο Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία φύλαξης στο Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ί) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, είτε ως εργαζόμενου είτε ως ατομικής επιχείρησης, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού,

ίί) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ή έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής φύλαξης στο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ. (Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ), εφόσον η παροχή της υπηρεσίας φύλαξης ήταν αυτοπρόσωπη από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό Α’, Β’,Γ’ και Δ’ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

  1. Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
  2. Ιδιώτες με την μεγαλύτερη συνολική προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης

οπουδήποτε, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

  1. Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
  2. Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο Φ62/4 Κωδικός ΥΠΕ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 51 του Ν. 4384/2016 και είναι συμβάσεις αμοιβής με βάση την παρεχόμενη υπηρεσία και όχι εξαρτημένης εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα καθοριζόμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Τέρμα Ταυρωπου 1ος όροφος,   είτε   αυτοπροσώπως   είτε   με   άλλο   εξουσιοδοτημένο,   από   αυτούς   πρόσωπο,   εφόσον   η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, (με θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ») στη Διεύθυνση:

Τέρμα Ταυρωπού, τ.κ. 43100 Καρδίτσα Τμήμα Γραμματείας

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο της αίτησης, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30/05/2016.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση) επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καρδίτσας πατώντας εδώ.

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE