Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 24-5-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30′ μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Α” τετραμήνου 2016 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Α” τριμήνου 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διαδικασιών και όρων υλοποίησης του 2ου πυλώνα ενεργειών “Εργασιακή Επανένταξη” του προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη” (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής βραβείων Βαλταδώρου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης της κυριότητας δημοτικού οικοπέδου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας στο Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος LEADER με την πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων για την Περιφεριαακή Ενότητα Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης για την ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου στην πόλη των Σοφάδων (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ έτους 2016 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)

10.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)

11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στην Καρδίτσα (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)

 

12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εν μέρει ανάκληση της υπ’αριθμ. 33/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα τιμολόγια της εταιρείας “Λατομεία Καρδίτσας Α.Ε” (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

13.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και βελτίωσης του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2016 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

15.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και παραλαβή της μελέτης  «ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

18.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Α.Μ 29/2013) (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

19.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

21.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ »ΠΑΛΕΡΜΟ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

22.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

23.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

24.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ (Αρ. Μελ.:14/2014)» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

 

25.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Καρδίτσας για τη συμμετοχή του σε πιλοτικό έργο που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εισ.: Γ. Γιαννουλάκη – Λ. Παρθένη)

 

26.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση του Δήμου Καρδίτσας στο Περιφερειακό Μητρώο φορέων εκμετάλλευσης του Κανονισμού Ξυλείας (εισ.: Κων. Λάντζος)

 

27.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής στο δημοτικό δάσος Καταφυγίου για την περίοδο 2015 – 2024 (εισ.: Κων. Λάντζος)

 

28.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των συστάδων 11β και 11γ του διακατεχόμενου και δημοτικού δάσους Απιδιάς για υλοτόμηση και απόληψη καυσοξύλων δρυός προς εμπορία με αναγωγική υλοτομία για το έτος 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

29.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-8 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

30.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-16 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

31.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-21 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

32.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Ρούσσου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

33.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση θέσης περιπτέρου από την οδό Μανδηλαρά στην οδό Λ. Δημοκρατίας στο ύψος του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)

 

34.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου (Αθ. Γιαννουσάς κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

35.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ιω. Γιαννουσάς) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

36.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών άρδευσης της Τοπικής Κοινότητας Ρούσσου (Β. Ζουλούμης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

37.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών άρδευσης της Τοπικής Κοινότητας Πτελοπούλας (Δημ. Ντομούζης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

38.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από μίσθωμα αγροτεμαχίου εγγραφείσας εκ παραδρομής σε χρηματικό κατάλογο (Χρ. Λουκάς) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

39.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κλήση, βεβαιωθέντος  εκ παραδρομής σε βάρος δημότη (Γ. Αγγέλου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

40.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κλήση και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (Θ. Κουτρούλης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

41.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο λόγω αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα σε ιστό οδοφωτισμού (Δημ. Κυριτσόπουλος)  (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

42.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στον Ν. 4178/2013 (εισ.: Περσ. Ράγκου)

 

43.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος,  από μισθώματα των υπ’αριθμ. Κ-13, Κ-14, Κ-15 & Κ-16 καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς (Πολύζος – Παπαλίτσας Ο.Ε) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

44.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από κλήση ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Β. Τσίπρας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

45.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από τέλη ύδρευσης Τ.Κ Δαφνοσπηλιάς ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ηλ. Διαμάντης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

46.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσών σε οφειλέτες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισ.: Παν. Φουρλάνη)

 

47.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης (Νικ. Γκιώνης) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

 

48.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισ.: Μ. Νταφοπούλου)

 

49.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ακινήτων (Κ3, Δ1) του κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

SHARE