2 θέσεις νηπιαγωγών στο Δήμο Καρδίτσας

2 θέσεις νηπιαγωγών στο Δήμο Καρδίτσας

2 θέσεις νηπιαγωγών στο Δήμο Καρδίτσας

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για τους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Καρδίτσας.

Διάρκεια σύμβασης

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικούυπόψινκαςΕυθυµίας Πλεξίδα (τηλ. Επικοινωνίας: 2441350728 & 2441350723). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Καρδίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πηγή: www.e-dimosio.gr

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE