Υδρονοµείς στο Δήμο Καλαμπάκας

Υδρονοµείς στο Δήμο Καλαμπάκας

Υδρονοµείς στο Δήμο Καλαμπάκας

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 27/5/2016 έως και 2/6/2016 στα Γραφεία του ∆ήµου µας και ειδικά στο Πρωτόκολλο. 1.Αριθµός θέσεων Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 89/2016 απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής:

1. Τρεις (3) Υδρονοµείς άρδευσης, για τη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθηµερινά (∆ευτέρα- Παρασκευή) και ώρες από 08.00-13.00 στη ∆ιεύθυνση: Ευθυµίου Βλαχάβα 1, Τ.Κ.42200 και στο τηλέφωνο 2432350253.

Φορέας:   ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Τύπος Πράξης : Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού

Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Νομός/Νομοί:  Νομός Τρικάλων

Έντυπα:  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

Ενημέρωση από :

post all exelixis