Εντός εξαμήνου η αίτηση στον ΟΓΑ για νεοεισερχόμενους κατ’ επάγγελμα

Εντός εξαμήνου η αίτηση στον ΟΓΑ για νεοεισερχόμενους κατ’ επάγγελμα

Εντός εξαμήνου η αίτηση στον ΟΓΑ για νεοεισερχόμενους κατ’ επάγγελμα

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ και ότι εντός έξι μηνών θα υποβάλλει σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του οργανισμού υποχρεώνει τον ενδιαφερόμενο νεοεισερχόμενο για να χαρακτηριστεί επαγγελματίας αγρότης, σχετική εγκύκλιος που υπέγραψε ο νέος γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος Αντώνογλου.

Σημειωτέον ότι ο νεοεισερχόμενος για να θεωρείται κατ’ επάγγελμα αγρότης θα πρέπει με τη συμπλήρωση των δύο ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.

Ειδικότερα η πρώτη εγκύκλιος που φέρει την υπογραφή του νέου γενικού αναφέρει ως προς τούτο πως: «Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι (6) μηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση, με υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε».