Παραδόθηκαν τα τρία νέα κτίρια του ΤΕΙ Θεσσαλίας προϋπολογισμού 1,25 εκατ. ευρώ...

Παραδόθηκαν τα τρία νέα κτίρια του ΤΕΙ Θεσσαλίας προϋπολογισμού 1,25 εκατ. ευρώ που υλοποιήθηκαν με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Παραδόθηκαν τα τρία νέα κτίρια του ΤΕΙ Θεσσαλίας προϋπολογισμού 1,25 εκατ. ευρώ που υλοποιήθηκαν με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Παραδόθηκαντα τρία νέα κτίρια του ΤΕΙ Θεσσαλίαςπροϋπολογισμού1,25 εκατ.ευρώπου υλοποιήθηκαν με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Στόχος του έργου ήταν η κατασκευή ποιμνιοστασίου, βουστάσιου και πτηνοτροφείου για την πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση στη Ζωική Παραγωγή. Στην τελετή των εγκαινίων ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. ΚώσταςΑγοραστός σημείωσε τα εξής:

«Ολοκληρώσαμε μαζί με το ΤΕΙ της Λάρισας Θεσσαλίας ένα χρήσιμο έργο στον τομέα της εκπαίδευσης, που αναβαθμίζει πραγματικά την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας για το ΤΕΙ. Πρόκειται για το έργο κατασκευής του νέου ποιμνιοστασίου, βουστάσιου και πτηνοτροφείου προϋπολογισμού 1,25 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζουμε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ταυτόχρονα την πρακτική άσκηση των νέων που αύριο βγαίνουν στην παραγωγή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία τον πρόεδρο και το ΤΕΙ της Θεσσαλίας. Να σας πω ότιμαζί μετο ΤΕΙυλοποιούμετέσσερα μεγάλα έργα προϋπολογισμού 11,8εκατ. ευρώ. Ολοκληρώνεται το κτίριοΣχολής Επαγγελμάτων Υγείαςεδώπροϋπολογισμού 7,2 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκεη προμήθειατου τεχνολογικού εξοπλισμούπροϋπολογισμού 3,4 εκατ.έτσι ώστε να μπορείτο ΤΕΙνα εμβαθύνει στην έρευνα αλλά ταυτόχρονα να συνδέσει την έρευνα με την παραγωγή και την παρεχόμενη υπηρεσία με τις τοπικές και όχι μόνο επιχειρήσεις,κάτι πουέχει φανεί με τα βραβεία τα οποία έχει πάρει.Με τα έργααυτάλοιπόνόχι μόνοαναβαθμίσαμετηνποιότητα παρεχομένων εκπαιδευτικώνυπηρεσιών στοΤΕΙ Θεσσαλίας αλλά ταυτόχρονα δημιουργήσαμε και θέσεις εργασίας, ρίχνοντας χρήμα στην πραγματική οικονομία».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΙ κ. Παναγιώτης Γούλας δήλωσε: «Ημέρα σημαντική για το ίδρυμά μας διότι εγκαινιάζουμε τις νέες κτηνοτροφικές μονάδες Τεχνολόγων Γεωπόνων Ζωικής Παραγωγής πουυλοποιήθηκαν απότο ΕΣΠΑ. Ένα σημαντικό έργο,για το οποίοευχαριστούμε πολύ τονπεριφερειάρχηκ. Αγοραστό καθώς και τις υπηρεσίες του,που κατορθώσανε σε λίγο χρονικό διάστημα να απορροφήσουν όλα τα κονδύλια και να παρουσιάσουν ένα σημαντικό έργο υψηλού επιπέδου από πλευράς τεχνολογίας. Δεν νομίζω να υπάρχει παρόμοιο σε αντίστοιχα ιδρύματα τριτοβάθμια για την κτηνοτροφία. Επειδή εμείς πιστεύουμε στον πρωτογενή τομέα και δίνουμε μεγάλη βαρύτητα όχι μόνο στα κτιριακά αλλά και στις φυλές, στην παραγωγή και γενικά στην τεχνολογία, κατευθύνουμε την έρευνα στην εφαρμογή, για αυτό έχουμε παράγει καινούρια προϊόντα, έχουμε πάρει 15 διπλώματαευρεσιτεχνίας, και είμαστειδιαίτεραυπερήφανοι για αυτό»

d12008c d12008d

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Συγκεκριμένακατασκευάστηκαν:
•?Το ποιμνιοστάσιο εμβαδού 543,55 μ2 . Σε ένα ενιαίο χώρο υπάρχουν 16 θέσεις ζώων με κινητά διαχωριστικά. Επίσης υπάρχει χώρος αρμεγής, δωμάτιο γάλακτος και χώρος μηχανημάτων.
•?Το βουστάσιο εμβαδού 440,40 μ2πουαποτελείται από το στάβλο, το χώρο σταβλίτη, τις θέσεις αγελάδων και τα γραφεία.
•?Το πτηνοτροφείο είναι εμβαδού 193,20 μ2 και αποτελείται από το χώρο ωοτοκίας και το χώρο κρεατοπαραγωγής .

Παράλληλα δημιουργήθηκε ενιαίος περιβάλλον χώρος καθώςκαι τα έργα αποχέτευσης–ηλεκτροδότησης.

Με την κατασκευή των τριών νέων κτιρίων καλύπτονταιπλέονανάγκες του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο σήμερα αριθμεί συνολικάπερίπου 1.500 ενεργούς φοιτητές.Οι κτιριακές εγκαταστάσεις όπου λειτουργούσανμέχρισήμερα οι παραπάνω μονάδες (ποιμνιοστάσιο – βουστάσιο – πτηνοτροφείο)ήτανπολύ παλιές δεδομένουότι είχανκατασκευαστεί από την ίδρυση του ΤΕΙ το 1974 και δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα διατήρησης και εκμετάλλευσης των παραγωγικών ζώων.

Συνεπώς, με τηνπαράδωσητων νέων εγκαταστάσεωνπροάγεταισημαντικά η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους σπουδαστές του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων / κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής. Επίσης, οι σύγχρονες εγκαταστάσειςαναμένεται ναβοηθήσουν στην παραγωγή ποιοτικότερου ερευνητικού έργου από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και μπορούν να προσελκύσουν ενδιαφερόμενες εταιρείες, οργανισμούς και ενώσεις για την εκπόνηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας.

 

SHARE