Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού στο δήμο Καρδίτσας

Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού στο δήμο Καρδίτσας

Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού στο δήμο Καρδίτσας

Ο δήμος Καρδίτσας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση µέχρι και 5 ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 02.06.2016 έως την 08.06.2016 στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (∆ηµαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

Οι θέσεις αφορούν εργατικό & τεχνικό προσωπικό, για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών.

Ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων θα είναι µέχρι είκοσι (20) άτοµα το µήνα και η παρούσα πρόσκληση αφορά το µήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016.

 

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά:

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

δ) Τίτλος Σπουδών.

ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού µητρώου θα διενεργηθεί από το ∆ήµο Καρδίτσας).

στ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07:00 – 15:00

∆ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλ: 2441350726 και 2441350723.

Δείτε την προκήρυξη εδώ