4 θέσεις εργασίας στο δήμο Καρδίτσας

4 θέσεις εργασίας στο δήμο Καρδίτσας

4 θέσεις εργασίας στο δήμο Καρδίτσας

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων, που εδρεύει στο Δήμο Καρδίτσας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Υδραυλικών

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων,

Μεγ. Αλεξάνδρου 34,

Τ.Κ.43100

Καρδίτσα,

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Λάιου Μαρίας

(τηλ. επικοινωνίας: 24410-21351).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Δείτε την προκήρυξη εδώ: http://goo.gl/gCQzNH

Ενημέρωση από :

post all exelixis