Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Λάρισας

Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Λάρισας

Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Λάρισας

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων τριών (3) της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης και τριών (3) της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης με 8μηνη διάρκεια σύμβασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. -Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 22/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

1. Κέντρο Διαλογής Λάρισας, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00 ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 2410-234786. Υπεύθυνος: κ. Καραγεώργος Παναγιώτης.

2. Μονάδα Διανομής Λάρισας, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00 ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ.2410-236992. Υπέυθυνος: κ. Καραούλης Δημήτριος.

3. Κεντρικό Κατάστημα Λάρισας, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 410 01 ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ. 2410- 252151. Υπεύθυνος: κ. Τσιουρβόπουλος Ιωάννης.

4. Κατάστημα Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 88, Τ.Κ. 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, Τηλ. 24930-22254. Υπεύθυνος : κ. Τσακνάκης Ιωάννης.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

post all exelixis

 

 

 

ΠΗΓΗ www.dikaiologitika.gr
SHARE