Προσλήψεις 39 καθαριστριών

Προσλήψεις 39 καθαριστριών

Προσλήψεις 39 καθαριστριών

Στην κάλυψη 39 θέσεων καθαριστριών προχωρά το Νοσοκομείο Τρικάλων. Πρόκειται για ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του νοσηλευτικού μας ιδρύματος. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή τους μέχρι και το τέλος του έτους με 5ωρη, 6ωρη ή 8ωρη απασχόληση για όλες τις μέρες της εβδομάδας που θα καθοριστεί με την υπογραφή της σύμβασης.

 

Στη διαδικασία συμμετέχουν ιδιώτες καθαριστές και καθαρίστριες. Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δ. Σ.του Γ.Ν.Τρικάλων σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

1. Ιδιώτες με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γ.Ν.Τρικάλων-Ψυχαργώς

2.Ιδιώτες με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε

3.Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους.

4. Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν.Τρικάλων -Ψυχαργώς», στη Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Τμήμα Γραμματείας Πρωτοκόλλου(1οςόροφος) Καρδίτσης 56 ΤΚ 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων από 7/6/2016 και για δέκα ημέρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και στην ιστοσελίδα www.trikalahospital.gr

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΠΗΓΗwww.thessalianews.gr
SHARE