Συνεδριάζει την Τρίτη 28-06-2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Τρίτη 28-06-2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Τρίτη 28-06-2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 28-6-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00′ μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2014 – 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2014 – 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συστέγαση των δύο Εσπερινών Σχολείων της πόλης Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό πρόσληψης ενός παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας για συγκρότηση της επιτροπής επιλογής δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των αιθουσών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Γεωργικού στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ποσού προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή τιμολογίων από το πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Καρδίτσας λόγω παραγραφής τους (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξέταση αιτήσεων ανανέωσης επαγγελματιών αδειών λαϊκών αγορών (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ έτους 2016 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση ηλεκτρονικής ενημερωτικής πινακίδας στην Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για καθορισμό προτεραιότητας σε διασταυρώσεις δημοτικών οδών στην πόλη της Καρδίτσας (εισ.:Στ. Δημητρίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας (εισ.:Στ. Δημητρίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα “Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια” (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης για αναδιάταξη των απαγορεύσεων θήρας ορισμένου χρόνου στην περιοχή ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (εισ.:Β. Ελευθερίου)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της ολοκλήρωσης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου βάσει των διατάξεων του Ν. 4269/2014 (εισ.: Περσ. Ράγκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί της ολοκλήρωσης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης βάσει των διατάξεων του Ν. 4269/2014 (εισ.: Περσ. Ράγκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή της υπ” αριθμ. 8.946/2016 Πράξης Δήλωσης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου που βρίσκεται εντός σχεδίου οριοθέτησης στον οικισμό Καταφυγίου της Τοπικής Κοινότητας Καταφυγίου, σε κοινή χρήση (Τσιάτσιος Παναγιώτης) (εισ.: Βασ. Ακρίβος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία παροχής αερίου Θεσσαλίας Α.Ε των εργασιών σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης της προμήθειας σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας σχολικού έτους 2016 – 2017 (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης του διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας σχολικού έτους 2016 – 2017 (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας για δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων – κτηνοτροφικών μονάδων (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Ρούσσου για δημιουργία σταυλικής εγκατάστασης – κτηνοτροφικής μονάδας (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εστην Τοπική Κοινότητα Σταυρού για δημιουργία σταυλικής εγκατάστασης – κτηνοτροφικής μονάδας (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση της σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ Κρύας Βρύσης της Δ.Ε Μητρόπολης (Αθ. Χανιώτη) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθμ. Ι-19 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Ευ. Μπούτας) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διαδικασιών εκμίσθωσης του υπ’αριθ. Κ3 καταστήματος του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τμήμα γης που δεν αφαιρέθηκε ως εισφορά γης και μετατρέπεται σε χρήμα (Μαρκούτης Θρασύβουλος) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τμήμα γης που δεν αφαιρέθηκε ως εισφορά γης και μετατρέπεται σε χρήμα (Μαρκούτη Χριστίνα) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τμήμα γης που δεν αφαιρέθηκε ως εισφορά γης και μετατρέπεται σε χρήμα (Μαρκούτη Δέσποινα) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για τμήμα γης που δεν αφαιρέθηκε ως εισφορά γης και μετατρέπεται σε χρήμα (Μαρκούτη Άννα) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση υλοτομίας της συστάδας 5 του κοινοτικού δάσους Ραχούλας για το έτος 2016 για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων (εισ.: Κων. Λάντζος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στον Ν. 4178/2013 (εισ.: Περσ. Ράγκου)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένης εισφοράς σε χρήμα (Δημ. Φούντας) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εν μέρει διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Ζαϊμίου (Χρ. Καραφέρης) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εν μέρει διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Αμαράντου (Γ. Κουκουλιάκος – Β. Αποστολοπούλου) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καροπλεσίου (Γ. Χαβδούλας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κλήση (Σωτ. Σακκάς) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (Δημ. Καντερές – Προκ. Αποστόλου) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από τέλη άρδευσης Τ.Κ Ξινονερίου (Ν. Σκουρελιώτης) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Προδρόμου και επιστροφή του ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Δημ. & Σωτ. Αραμπατζή) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών άρδευσης Τ.Κ Αρτεσιανού και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Αν. & Δ. Καμινιώτη) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσών σε οφειλέτες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Αν. Παπαϊωάννου – Κων. Γρηγορίου) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)

 

 1. 49. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης Τ.Κ Αγ. Θεοδώρων και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
SHARE