Εγκρίθηκαν 12 θέσεις στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Εγκρίθηκαν 12 θέσεις στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Εγκρίθηκαν 12 θέσεις στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη σαράντα τριών (43) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίνονται 12 θέσεις στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας, για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 16 θέσεις στη ΔΕΥΑ Θήρας και για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 15 θέσεις στη ΔΕΥΑ Φαιστού.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

ΠΗΓΗwww.thessalianews.gr
SHARE