Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: Πρόσκληση Αίτησης Αμοιβαίας Μετάθεσης – Αίτησης Απόσπασης εντός...

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: Πρόσκληση Αίτησης Αμοιβαίας Μετάθεσης – Αίτησης Απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Καρδίτσας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας: Πρόσκληση Αίτησης Αμοιβαίας Μετάθεσης – Αίτησης Απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Καρδίτσας

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06,ΠΕ16, ΠΕ11 ,ΠΕ60 και ΠΕ70 που επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας  να υποβάλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  από την Παρασκευή 29-07-2016 έως και την Παρασκευή 12-08-2016 και ώρα 14:00΄.

Δικαίωμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να έχουν την ίδια ειδικότητα.

β) Να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31/8/2016.

γ) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31/8/2016 από τον διορισμό τους.

δ) Να έχουν υπηρετήσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

ε) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους 2016 τα δέκα (10) έτη.

Δικαίωμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης και δεν έχει ικανοποιηθεί.

Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97), καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

Επίσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60,ΠΕ70 και ΠΕ11 Γενικής και Ειδικής Αγωγής καθώς και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16, που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε., από την Παρασκευή 29-07-2016 έως και την Παρασκευή 12-08-2016 και ώρα 14:00΄.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την απόσπαση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, που θα αποδεικνύουν τους λόγους αυτούς, καθώς και τα παραστατικά στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση (Σχετ: Κεφ Γ΄ της  αριθ. πρωτ. 67505/E1/20-4-2016, ΑΔΑ: ΨΩ2Υ4653ΠΣ-Π9Β,  εγκυκλίου αποσπάσεων).

Σημειώνουμε ότι η απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός (άρθρο 31 του Ν. 3848/2010).

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από το Π.Υ.Σ.Π.Ε.,  μετά από τη ρύθμιση των λειτουργικών υπεραριθμιών και σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων.

Ειδικά για τους αιτούντες απόσπαση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήμα Ένταξης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν τα  προβλεπόμενα προσόντα Ε.Α.Ε. της αρ. πρωτ. 196597/Ε2/3-12-2015 Απόφασης ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 2635/7-12-2015 τ. Β΄)

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος απόσπασης δε λογίζεται  ότι διανύθηκε στην οργανική  θέση για κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010.

Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης και απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ θα υποβάλλονται στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας, Πλαστήρα 56, 3ος όροφος ή θα αποστέλλονται μέσω τηλεμοιοτυπίας (2441071611). Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2441079983.