Ενημέρωση ανέργων από τον ΟΑΕΔ σχετικά με τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας...

Ενημέρωση ανέργων από τον ΟΑΕΔ σχετικά με τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 18-24 και 25-29

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ΔΕΝ υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η μοναδική διαδικασία στη οποία μπορούν και πρέπει να προβούν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, είναι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στην Ενότητα «Επιθυμητή Απασχόληση», είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες με τη χρήση κλειδαρίθμου μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕ∆ θα πρέπει να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειμένου να εγγραφούν και να πραγματοποιήσουν συνάντηση με εργασιακούς συμβούλους ώστε να περάσουν από τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και να συντάξουν Ατομικό Σχέδιο ∆ράσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Στην αίτηση οι επιχειρήσεις περιγράφουν την ειδικότητα, το περιεχόμενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο (Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) των ανέργων/ωφελουμένων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν εργασιακή εμπειρία.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποδεικνύονται από τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις, με βάση τους πίνακες ανέργων ανά ειδικότητα και με σειρά προτεραιότητας.

Με βάση τις προσφερθείσες από τις επιχειρήσεις θέσεις, θα καταρτιστούν αυτοματοποιημένα, μέσω του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, πίνακες ανέργων ανά ειδικότητα και Περιφερειακή Ενότητα.

Η ένταξη των ανέργων στους πίνακες θα γίνει σύμφωνα με την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή σύμφωνα με τις -οριζόντιες- ειδικότητες σε τομείς διοίκησης και διάθεσης (πωλήσεις) που έχουν δηλώσει στην Εξατομικευμένη Προσέγγιση / βιογραφικό.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων, με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες, και έπονται οι άνεργοι με την μεγαλύτερης διάρκειας (σε ημέρες), εγγεγραμμένη ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ εδώ: http://goo.gl/mVVKSf

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE