Μείωση 38,9% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάιο

Μείωση 38,9% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάιο

Μείωση 38,9% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάιο

Μείωση της τάξης του 38,9% εμφάνισε ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα τον Μάιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2015 με αποτέλεσμα να υποχωρήσει 21,2% στο πεντάμηνο σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2105 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ έχει ως εξής:

Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το µήνα Μάιο 2016 το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 849 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 140,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 634,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 31,5% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 38,5% στην επιφάνεια και κατά 38,9% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το µήνα Μάιο 2016 ανήλθαν σε 843 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 137,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 624,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας µείωση κατά 31,9% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 39,8% στην επιφάνεια και κατά 39,8% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας κατά το µήνα Μάιο 2016, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 6 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 10,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για το µήνα
Μάιο 2016, ήταν 1,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα µηνών, δηλαδή από το Ιούνιο 2015 έως τον Μάιο 2016, το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.376 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.528,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.846,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2014 -Μαΐου 2015 παρατηρήθηκε µείωση κατά 9,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 7,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 9,9% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 16,8% στην επιφάνεια και κατά 14,2% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2014 – Μαΐου 2015. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 27,9%.

Το πεντάµηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, η Συνολική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 16,1% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 22,2% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο πεντάµηνο του έτους 2015.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 16,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 22,5% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2015.

SHARE