Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων στην βαμβακοκαλλιέργεια

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων στην βαμβακοκαλλιέργεια

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων στην βαμβακοκαλλιέργεια

1.    Στόχοι

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ΠΕ Καρδίτσας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας , ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Καρδίτσας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοκαλλιεργειών.

Οι οδηγίες του παρόντος δελτίου αφορούν το χρονικό διάστημα   από την  καρπόδεση του 50% των ανθέων μέχρι  το  άνοιγμα των πρώτων καρυδιών.

Οι παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειες και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα,  να εφαρμόζουν τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

 

2.    Διαπιστώσεις

 

2.1   Οι  βαμβακοφυτείες αυτή την εποχή βρίσκονται οι μεν πρώιμες στο στάδιο της  πλήρους καρποφορίας οι δε όψιμες στο στάδιο της καρπόδεσης του 50% των ανθέων.

2.2   Η γενική εικόνα των φυτειών παρουσιάζεται αρκετά καλή και το δέσιμό τους είναι σε γενικές γραμμές  ικανοποιητικό. Το τελευταίο εικοσαήμερο υπήρξαν προσβολές από   πράσινο σκουλήκι κατά περιοχές και κατά θέσεις  και έγιναν επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σε αρκετές βαμβακοφυτείες παρατηρούνται προσβολές από αλευρώδη  χωρίς ιδιαίτερα προς το παρόν προβλήματα.

2.3  Σύμφωνα με τις μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει εγκαταστήσει η υπηρεσία μας είναι σε χαμηλά έως μέτρια  επίπεδα . Διαπιστώθηκε  μικρός αριθμός προνυμφών σε ορισμένες περιοχές , κάτω όμως από το όριο επέμβασης.

Ο αριθμός των συλλήψεων ενήλικων ρόδινου σκουληκιού που παρατηρήθηκε ως τώρα είναι σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα , χωρίς να έχει παρατηρηθεί προσβολή ανθέων (ροζέτες) και καρυδιών.

 

3.    Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

 

Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με την άρδευση σε αυτό το στάδιο της βαμβακοκαλλιέργειας ούτως ώστε να μην έχουμε ούτε «κάψιμο» της καλλιέργειας και απώλειες καρυδιών αλλά ούτε οψίμιση της παραγωγής. Συστήνεται επίσης η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης στις συνιστώμενες δόσεις όπου απαιτείται , αναλόγως της γονιμότητας του εδάφους και του ύψους των φυτών.

Οι  βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους (κάθε 2-3 ημέρες) προκειμένου να διαπιστώνουν εγκαίρως τυχόν εντομολογικές προσβολές , έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους , με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Στη συγκεκριμένη περίοδο ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι παραγωγοί στις  όψιμες καλλιέργειες  για τυχόν εμφάνιση  προνυμφών πράσινου σκουληκιού της τρίτης γενιάς.

Επέμβαση με φυτοφάρμακα θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν διαπιστωθεί ότι η πυκνότητα των πληθυσμών των εντόμων – εχθρών φτάσουν στα όρια επέμβασης όπως παρακάτω:

·         Πράσινο σκουλήκι: Κατώτερο όριο επέμβασης είναι η ύπαρξη 4 προνυμφών (μήκους μέχρι 1 εκατοστό)  κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μια νεαρή προνύμφη (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής.

·         Ρόδινο σκουλήκι: Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα βαμβακόφυτα για πιθανή ύπαρξη προσβεβλημένων κλειστών ανθέων (ροζέτες) και καρυδιών. Επεμβαίνουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα μόνο στην περίπτωση που σε τυχαίο δείγμα ανθέων , από όλη την έκταση του χωραφιού , διαπιστωθούν προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή σε τυχαίο δείγμα 100 καρυδιών βρεθούν τουλάχιστον 5 προνύμφες.

·         Τετράνυχος: Στο στάδιο ανάπτυξης μετά την εμφάνιση των χτενιών επεμβαίνουμε χημικά όταν στην δειγματοληψία εμφανίζεται τετράνυχος στο 30-50 % κ.μ.ο των φύλλων του δείγματος.

·         Αλευρώδης: Επεμβαίνουμε όταν ο πληθυσμός υπερβαίνει τα 200 άτομα στα 100 φύλλα κ.μ.ο. Η έντονη παρουσία μελιτώματος (κόλας) στα φύλλα αποτελεί ασφαλές κριτήριο για επεμβάσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

Τυχόν χημικές επεμβάσεις να γίνονται μετά τη δύση του ήλιου. Οι βαμβακοπαραγωγοί ενημερώνουν με κάθε μέσο τους μελισσοκόμους για κάθε επικείμενο  ψεκασμό και εφαρμόζουν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου σχετικά με την προστασία των μελισσών.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ø  Τα εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:  (http://www.minagric.gr/syspest/).

Ø  Κατά την επιλογή και εφαρμογή κάθε γεωργικού φαρμάκου από τον διακινητή, παραγωγό/χρήστη, να ακολουθούνται και εφαρμόζονται προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις , όλες οι πληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας του όπως  αναγράφονται στη συσκευασία.

Ø  Οι βαμβακοπαραγωγοί, χρήστες,  είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα επιλέξουν  και τον τρόπο και χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για κάθε χειρισμό στην καλλιέργειά τους και για τις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις του σύσπορου βάμβακος της καλλιέργειας.

Ø  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του Ν.4036/2012, όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Ø  Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, στα τηλέφωνα 24413-55243 , 55203 , 55244 και 24210-66525.

 

SHARE