Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 26η Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου (Απριλίου-Ιουνίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτησηκαι λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Βελτίωση υποδομών Κρυονερίου» (Α.Μ.:16/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση έκτασης για την εγκατάσταση μετρητή για την ηλεκτροδότηση δεξαμενής στην Τ.Κ. Πεζούλας(Εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια α) αυτοκινήτου 4Χ4 και β) αλατοδιανομέα. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας. (Εισηγητής: κ.Πρόεδρος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων των Τ.Κ. του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Σταυρός της Τ.Κ. Κερασέας. (Εισηγητής: κ.Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών συνδιοργανώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μελών επιτροπών. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 117/2016 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά  με αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας σχετικά με απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των κ.κ. Τσίτρα-Παπαδημητρίου Παναγιώτας και Τσίτρα-Τοπάλογλου Γλυκερίας του Χαραλάμπους  για βεβαίωση χρόνου δημιουργίας οικοπέδου. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κ. Καραγεώργου Παναγιώτη. (Εισηγητής: κ.Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος )
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ.Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Ανυφαντή Χρυσάνθης και λοιπών για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Κουτρομάνου Δημήτριου του Ευαγγέλου για μετατόπιση στύλου ηλεκτροδότησης. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου σχετικά με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης του κ. Νικολάου Ελευθέριου του Αποστόλου σχετικά με διαμόρφωση οδού. (Εισηγητής:Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος

SHARE