Τα βασικά σημεία του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Τα βασικά σημεία του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Τα βασικά σημεία του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Δείτε τα βασικά σημεία των διατάξεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων από το σχέδιο νόμου «για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» το οποίο τέθηκε σε δημόσια  διαβούλευση χθες.

Οι διατάξεις εκκινούν από το άρθρο 60 του ως άνω νομοσχεδίου.

– Σύνδεση του αριθμού οικοδομικής άδειας με τα δελτία αποστολής οικοδομικών υλικών
Στα δελτία αποστολής οικοδομικών υλικών, τα οποία προσδιορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της οικοδομικής αδείας ή τυχόν άλλα στοιχεία νομιμότητος του κτιρίου που ανεγείρεται, αποπερατώνεται ή επισκευάζεται, όπως ενδεικτικά ο μοναδικός αριθμός δήλωσης αυθαιρέτου αν πρόκειται για ρυθμισμένο αυθαίρετο κτίσμα.
-Διακρίσεις αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης
Οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης διακρίνονται σε αυτές που έχουν συντελεστεί πριν την 28.7.2011 και αυτές που έχουν συντελεστεί μετά την 28.07.2011.
-Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών
Η απόδειξη του χρόνου ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής γίνεται με την υποβολή σχετικής αεροφωτογραφίας.
Πέραν της αεροφωτογραφίας για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής, ο χρόνος της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή.

-Κυρώσεις αυθαιρέτων κατασκευών μετά την 28.07.2011

Οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις που συντελούνται μετά την 28.07.2011 κατεδαφίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του σχεδίου νόμου. Επιπρόσθετα επιβάλλονται τα πρόστιμα ανέγερσης και κατεδάφισης.

-Τρόπος καταβολής προστίμου τακτοποίησης  και εκπτώσεις
Το πρόστιμο για την τακτοποίηση καταβάλλεται σε 80 μηνιαίες δόσεις:

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης τότε το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής,  παρέχεται έκπτωση (είκοσι) 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.
Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής,παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

– Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

Για τις αυθαίρετες κατασκευές που θα υπαχθούν στις διατάξεις η υποβολή της αίτησης υπαγωγής και των συνοδευτικών της στοιχείων και δικαιολογητικών δύνανται να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι την 08/10/2018.
Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, μειώνεται:
α) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως την 08/02/2017.
β) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/02/2017 έως την 08/08/2017.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται:
α) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018. β) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά την 09/02/2018.

– Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού
Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση/ γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.
Άτομα με Αναπηρία (ΑΜεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου,. Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης, και για τα ακίνητα αυτών στη Θράκη, για τους οποίους, ειδικά, για την περίπτωση ελλείψεως τίτλων ιδιοκτησίας.
Τέκνα των προσώπων του ανωτέρω εδαφίου καταβάλλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Πολύτεκνοι,  με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, καταβάλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Μακροχρόνια άνεργοι καταβάλουν ποσοστό τριάντα τοις εκατό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων.
Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων.
-Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων
Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό, προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.

ΠΗΓΗwww.taxheaven.gr
SHARE