Έκτακτη (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας

Έκτακτη (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας

Έκτακτη (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας

«Πρόσκληση   σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση  Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010».

Καλείστε να προσέλθετε  σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στo Ανθηρό    στις   7-9-2016  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα    13:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με το παρακάτω έκτακτο θέμα της  ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί πρέπει:

  • Σύμφωνα με την αριθ. 27/2016 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Ν. Μαγνησίας – Ν. Καρδίτσας γίνεται δεκτή η προσφυγή με αριθ. πρωτ. 411/1-4-2016 του Γεωργίου Χασιώτη κατά της αριθ. πρωτ. 371/27168/26-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την αριθ.   5/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και ΟΠΔ Δήμου οικονομικού έτους 2016».
  • Πρέπει άμεσα να γίνει η επικύρωση του πρ/σμού οικον. έτους 2016 για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 7-9-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     3698 / 6-9-2016 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010).

 Θέμα:  1ο : Επικύρωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Ολόκληρη η πρόσκληση

SHARE