Μόνο εξοπλισμός μέσω Αναπτυξιακού για θερμοκήπια και στάβλους

Μόνο εξοπλισμός μέσω Αναπτυξιακού για θερμοκήπια και στάβλους

Μόνο εξοπλισμός μέσω Αναπτυξιακού για θερμοκήπια και στάβλους

Μόνο τον µηχανολογικό εξοπλισµό ενός θερµοκηπίου κι ενός στάβλου και όχι τις κτιριακές εγκαταστάσεις επιδοτεί η δράση «Ενισχύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού» του νέου Αναπτυξιακού, που «απαιτεί» ταυτόχρονα και ελάχιστο προϋπολογισµό στα 100.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για µια ατοµική αγροτική επιχείρηση.

Χωρίς να παρέχουν ενίσχυση στους αγρότες για τις υποδοµές, τα νέα προγράµµατα του Αναπτυξιακού δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικά για τους επίδοξους επενδυτές του τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής. Τα πράγµατα µάλιστα γίνονται ακόµα δυσκολότερα για έναν αγρότη στην περίπτωση της δράσης «Επενδύσεις µείζονος µεγέθους», καθώς εκεί το ελάχιστο µπάτζετ εκτοξεύεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Πάντως, ο κύκλος µε τα πρώτα 4 προγράµµατα του νέου Αναπτυξιακού, για τα οποία οι αιτήσεις αναµένεται να ξεκινήσουν από τις αρχές της επόµενης εβδοµάδας, έχουν µεγαλύτερο πεδίο δράσης για τη µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε µια Οµάδα Παραγωγών ή έναν συνεταιρισµό να επενδύσουν σε συσκευαστήριο ή τυποποιητήριο, µε ελάχιστο προϋπολογισµό στα 50.000 ευρώ.

Να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τα επενδυτικά τους σχέδια στα τέσσερα πρώτα από τα συνολικά 8 καθεστώτα, που αφορούν την ενίσχυση της γενικής επιχειρηµατικότητας, την εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού, τη δηµιουργία νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων και τις επενδύσεων µείζονος µεγέθους, διεκδικώντας την παροχή φορολογικών απαλλαγών και χρηµατοδοτικών ενισχύσεων συνολικού προϋπολογισµού 550 εκατ. ευρώ, µέσω του νέου αναπτυξιακού νόµου.

Ειδικότερα για τις ενισχύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού, στόχος της δράσης αυτής είναι η δηµιουργία πλαισίου ενισχύσεων περιορισµένου εύρους µε ιδιαίτερα απλοποιηµένες διαδικασίες. Το συγκεκριµένο καθεστώς είναι ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυµούν ταχεία ένταξη, µε ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άµεσα µε τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγµατοληπτική βάση). ∆εν υφίστανται περιορισµοί µεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νοµικών µορφών επιχειρήσεων υφισταµένων ή υπό σύσταση. Σύµφωνα µε τον υπουργό Οικονοµίας Γιώργο Σταθάκη, ο νέος αναπτυξιακός εγγυάται σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια σε όποιον πραγµατοποιήσει επένδυση στην χώρα µας πάνω από 20 εκατ. ευρώ και επιπλέον θα δηµιουργήσει τουλάχιστον 2 νέες θέσεις εργασίας.
Στόχος είναι ως το τέλος του 2022 αναµένεται να δηµιουργηθούν 15.200 νέες θέσεις εργασίας.

Προϋπολογισµός επενδυτικών σχεδίων
Το ελάχιστο ύψος κάθε επένδυσης ορίζεται στις:
50.000 ευρώ  για ΚΟΙΝΣΕΠ, Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις και Οµάδες Παραγωγών
100.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις
150.000 ευρώ για µικρές επιχειρήσεις,
250.000 ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις και για cluster
500.000 ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις

Τα µέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόµου ορίζονται σε: 5.000.000 ευρώ για κάθε επενδυτικό σχέδιο, 10.000.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση και 20.000.000 ευρώ για κάθε όµιλο επιχειρήσεων.

Προθεσµίες υποβολής
Για τα προγράµµατα «Γενική επιχειρηµατικότητα» και  «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»: Έως και τις 30 Νοεµβρίου 2016
Για τα προγράµµατα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»: Εως και στις 28 Απριλίου 2017

Τα συνολικά ποσά φορολογικών απαλλαγών, επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 106688/13.10.16 καθορίζονται τα ποσά, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων του νόμου 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2016, καθορίζεται ως εξής:

Για το καθεστώς:

α. Των ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού, στα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ,

β. της Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) ευρώ,

γ. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, στα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος του καθεστώτος του Ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος 2016 και αφορά τις επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους καθορίζεται στα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του Ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2016, καθορίζεται ως εξής:

Για το καθεστώς:

α. Της Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) ευρώ,

β. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, στα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων (170.000.000) ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι

i. για το τρέχον έτος (2016) δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων,

ii. για το επόμενο έτος (2017) θα προκύψει δαπάνη τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων,

iii. για τα επόμενα τρία έτη (2018, 2019, 2020) θα προκύψει δαπάνη εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους είκοσι επτά εκατομμυρίων (27.000.000) ευρώ.