Απαλλαγή προσαυξήσεων λόγω καθυστερημένης ανάρτησης των ειδοποιητηρίων στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ

Απαλλαγή προσαυξήσεων λόγω καθυστερημένης ανάρτησης των ειδοποιητηρίων στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ

Απαλλαγή προσαυξήσεων λόγω καθυστερημένης ανάρτησης των ειδοποιητηρίων στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ

Σε απάντησή του ΕΦΚΑ προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, σχετικά με τις περιπτώσεις μη έκδοσης ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2017, ο Φορέας αναφέρει τα εξής:

Απαντώντας στη άνω σχετική αίτηση σας ενημερώνουμε ότι από 1/1/2017 δημιουργήθηκε και λειτουργεί Ενιαίο Μητρώο για τις ανάγκες του ΕΦΚΑ, που προήλθε από την συγχώνευση/ τακτοποίηση των Μητρώων των εντασσόμενων ΦΚΑ.
Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του νέου Οργανισμού παρουσιάζονται αναμενόμενες αστοχίες που οφείλονται κυρίως στο μεγάλο όγκο εγγραφών, που εντάχθηκαν στο Ενιαίο Μητρώο, την ποσοτική και ποιοτική διαφορετικότητα των επιμέρους Μητρώων και τα ποικίλα χαρακτηριστικό και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους ασφαλιστικών κατηγοριών.
Η τήρηση αξιόπιστου Μητρώου αποτελεί θέμα προτεραιότητας και συνδέεται µε την οµαλή λειτουργία του Φορέα και την καθημερινή συναλλαγή με τους ασφαλισμένους σε κάθε τομέα και δραστηριότητα.
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αστοχιών, την τυποποίηση της ροής των εργασιών και την συντόμευση του χρόνου υλοποίησης από 01/08/2017 δόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ η εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα» στην οποία μπορούν να καταχωρούνται ασφαλιστικές μεταβολές σύμφωνα με αιτήµατα των ασφαλισμένων.
Αν δεν έχουν εκδοθεί ειδοποιητήρια μπορούν τα μέλη σας να απευθύνονται στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης του συστήματος και να εκδίδονται τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017. Επίσης σύμφωνα με την αρ.247/29/6/2017 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΦΚΑ «οι αναδρομικές εισφορές/διαφορές από 1ης Ιανουαρίου 2017 να αναζητηθούν με καταβολή μιας μηνιαίας αναδρομικής εισφοράς με κάθε τρέχουσα µηνιαία εισφορά, αρχής γενοµένης από τον Μάιο 2017.Οι αναδρομικές εισφορές/διαφορές δεν θα επιβαρύνονται µε επιτόκιο καθυστέρησης εφόσον εξοφλούνται έως την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής κάθε τρέχουσας εισφοράς».

ΠΗΓΗwww.e-forologia.gr
SHARE