Η Νέα Δημοκρατία στη νέα εποχή

Η Νέα Δημοκρατία στη νέα εποχή

του Δημήτρη Σιούφα, πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

Η Νέα Δημοκρατία στη νέα εποχή
  1. Η ΝέαΔημοκρατίαείναι το κόμμα που από το 1974 αποτελείμόνιμοπυλώνα του Ελληνικούπολιτικούσυστήματος.

Είναι το μόνοκόμμα, που για 43 χρόνιαδιετέλεσεμόνοκυβέρνηση ή αξιωματικήαντιπολίτευση.Συνέβαλεουσιαστικά και πρωταγωνιστικά στη δημοκρατικήπορείακαι ανάπτυξη της χώρας.

Είναιένασύγχρονο, ισχυρόκόμμα με στέρεεςιστορικέςκαταβολές και αναφορές.

Πολλοί την τοποθετούν στη κεντροδεξιά. Από μια οπτικήγωνιάείναιορθό.

Όμωςισχυροποιείταισυνεχώς στη Δύση, η αντίληψηότι η γεωγραφικήθεώρηση του δίπολουδεξιά – αριστεράείναιάσχετη με την εποχή μας.Γιατί η Συντήρηση δεν μπορεί να σταθεί σε μια ραγδαίαμεταβαλλόμενηεποχή.Γιατί ο Μαρξισμός, σε όλες του τις αποχρώσεις, αναφέρεται σε άλλεςκοινωνίες, άλλωναιώνων. Σε κοινωνίες που δεν υπάρχουν πια.

Άλλωστεείναιαυτή η ασύλληπτηταχύτητα των αλλαγών που εξαφανίζει τους ιστορικούςπολιτικούςπροσδιορισμούς.

Που απομακρύνει τους πολιτικούςαπό την επάρκεια και τη σαφήνειαιδεών, λόγων και πράξεων.

Που απομακρύνει τους πολίτεςαπό τα κόμματα.

Που απομακρύνει και την πολιτικήαπό το επίκεντρο της κοινωνίας.

  1. Στη Δύση και την Ελλάδα,παραδοσιακά τα μεγάλακόμματα,υπήρξανπολυσυλλεκτικά.Υπήρχανπάντα στα προγράμματά τους πράγματα για όλους.

Όσοπίεζαν οι εκλογικοίαριθμοί,τόσοέπρεπε να διευρυνθούν οι ομάδες που θα εισέπρατταν ταοφέληαπόσυγκεκριμένεςαποφάσεις, δράσεις, προσφορές.Ώσπουμετάαπό δεκαετίες,αρχίσαν να πιέζουνμέχριεκρήξεως, οι αριθμοί της οικονομίας.

Οι ακραίοικομματικοίανταγωνισμοί, οι προσωπικέςαντιπαλότητες, οι πολίτικεςβεντέτες και οι στοχευμένεςεξυπηρετήσεις,δημιούργησανχώρο στο πολιτικόπεδίο για λαϊκισμούς και μορφώματαπέρααπό το δημοκρατικόπλαίσιο.

Το πολιτικό – κομματικόσύστημαβρίσκεται σε κρίσηόπως σε όλη τη Δύση.Μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στη κοινωνίαμόνο αν αντιληφθεί τη σύγχρονηεποχή και απεκδυθεί τον παλιόεαυτό του.

  1. Στη νέαεποχήμόνηεπιλογήαναφοράςμπορεί να είναι το γενικόσυμφέρον.Και για την κοινωνία και για τη Χώρα και για τον Κόσμο.

Στα νέαπροβλήματα δεν επαρκούνπαραδοσιακέςλύσεις.Ούτε οι γέφυρεςεμπιστοσύνης με τους πολίτες να επανακτηθούν με ιδέες, πρακτικές ή πρόσωπα που ανήκουν ή αναφέρονται στο παρελθόν.

Μόνο η αναφορά στο σύνολο της κοινωνίας και η επιδίωξη μιας νέαςσυνεκτικής και δίκαιηςκοινωνίαςέχειθέση στη νέαεποχή.

Μόνοαυτός ο προσανατολισμόςμπορεί να δημιουργήσεικοινωνικόπλειοψηφικόρεύμα στις εκλογές και συναινετικήκυβέρνηση στη συνέχεια.

Η ΝέαΔημοκρατίαέχειμόνοένανδρόμο.

Να γίνει ο θεμελιώδηςεθνικόςπυλώναςσοβαρότητας και σύνεσης στις προτάσεις και αποφάσεις.

Συναίνεσης στηνπολιτικήσύνθεση.

Συνεννόησης στηνπολιτικήπρακτική.

Αξιοπρέπειας και αμοιβαίουσεβασμού για φίλους και αντίπαλους.

Ενότητας στηνκοινωνία και για τηνκοινωνία.

Και με το λόγο της. Και με το ήθος των στελεχών της.

Και με την λογική και επάρκεια του προγράμματός της.

Και προπαντός με το έργο της.

Συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο για το 11ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

SHARE